Frenštát pod Radhoštěm: Aneb když se tradice propíše do moderní doby

Branding
frenstat cs 1

Klient

Frenštát pod Radhoštěm je ma­leb­né město na­chá­ze­jí­cí se v Mo­rav­sko­slez­ském kraji na vý­cho­dě České re­pub­li­ky. Leží v údolí řeky Mo­ráv­ky a je ob­klo­pe­né krás­nou pří­ro­dou Mo­rav­sko­slez­ských Bes­kyd. Jedná se o his­to­ric­ké město s bo­ha­tou kul­tur­ní a his­to­ric­kou tra­di­cí.

Město má také svou folklórní tra­di­ci, která se od­rá­ží v růz­ných fes­ti­va­lech a ak­cích po­řá­da­ných po celý rok. Ty při­ná­še­jí ná­vštěv­ní­kům mož­nost po­znat míst­ní kul­tu­ru, tra­di­ce a gastro­no­mii.

frenstat cs 2

Úkol

Město Fren­štát pod Rad­hoš­těm ne­dáv­no za­há­ji­lo vý­bě­ro­vé ří­ze­ní na nový vi­zu­ál­ní styl. Sou­těž, pro­bí­ha­jí­cí ve dvou ko­lech, měla za cíl vy­pra­co­vá­ní ná­vr­hu loga či lo­go­ty­pu, spolu s cel­ko­vým kon­cep­tem vi­zu­ál­ní ko­mu­ni­ka­ce a dal­ší­mi prvky pro město Fren­štát pod Rad­hoš­těm.

Cílem bylo do­sáh­nout jed­not­né­ho vi­zu­ál­ní­ho stylu, který by přes­ně re­flek­to­val hod­no­ty to­ho­to města a do­ko­na­le re­pre­zen­to­val veš­ke­ré akce, které město pod­ni­ká. Sou­čás­tí této iden­ti­ty bylo rov­něž vy­tvo­ře­ní mar­ke­tingo­vé ko­mu­ni­ka­ce, která by do­pro­vá­ze­la jak on­li­ne, tak of­fli­ne média.

frenstat cs 3
frenstat cs 4
frenstat cs 5

Přístup

Náš kon­cept pro vi­zu­ál­ní identi­tu Fren­štá­tu pod Rad­hoš­těm spo­čí­vá v pros­tém, mo­der­ním a mi­ni­ma­lis­tic­kém pří­stu­pu, který v sobě hlou­bě­ji nese ducha tra­dič­ní kul­tu­ry to­ho­to re­gi­o­nu. Hlav­ním prv­kem de­sig­nu je spo­je­ní pís­men R (Rad­hošť) a F (Fren­štát), kde R vy­tvá­ří zá­klad ikony a F je ele­gant­ně ztvár­ně­no tak, aby při­po­mí­na­lo si­lu­e­tu okol­ní­ho po­ho­ří ob­klo­pu­jí­cí­ho Fren­štát.

Vy­tvo­ři­li jsme logo, které se díky své uni­kát­ní ikoně stalo klí­čo­vým gra­fic­kým prv­kem pro za­cho­vá­ní jed­not­né vi­zu­ál­ní iden­ti­ty na všech plat­for­mách. Tato kre­a­tiv­ní ikona nám umožňuje zob­ra­zo­vat různé his­to­ric­ké pa­mát­ky, udá­los­ti a vý­znam­né osob­nos­ti spo­je­né s Fren­štá­tem, čímž při­spí­vá k jeho au­ten­tič­nos­ti a roz­po­zna­tel­nos­ti.

Kom­plet­ní vi­zu­ál­ní identi­tu jsme apli­ko­va­li na ko­mu­ni­ka­ci pro­střed­nic­tvím on­li­ne médií, tiš­tě­ných ma­te­ri­á­lů a re­klam­ních před­mě­tů. Díky mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu de­sig­nu, spo­je­ní s mo­der­ním pří­stu­pem a vý­raz­né čer­ve­né barvě jsme vy­tvo­ři­li kon­cept, který ihned při­ta­hu­je po­zor­nost a za­ne­chá­vá silný dojem.

frenstat cs 6
frenstat cs 7
frenstat cs 8
frenstat cs 9
frenstat cs 10
frenstat cs 11
frenstat cs 12
frenstat cs 13